Inntaksregler 1. - 10.klasse

Rudolf Steinerskolen i Bergen er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer.
Skolen er åpen for alle som fyller 
vilkårene for inntak i den offentlige skolen

Inntaksprosedyre

Foreldre/foresatte sender skriftlig søknad til skolen på skolens elektroniske søknadsskjema. Skjemaet finnes på vår hjemmeside.

For 1. klasse er fristen for å søke skoleplass 15. oktober for påfølgende skoleår. Det kan søkes tidligst et år før fristen for å søke skoleplass går ut. 

For 2-10. klasse er fristen for å søke skoleplass 1. desember for påfølgende skoleår. Inntaket åpner 1. mars hvert år. 

Søkere som søker innen søknadsfristene, har rett til å få sin søknad behandlet. Søknadene behandles innen 3 uker etter fristen har gått ut. Vedtak om inntak fattes av skolens inntakskomité. 

Dersom det er ledig kapasitet i en klasse etter at søknadsfristen er gått ut, kan skolen tilby plass til søkere som har fortrinnsrett til inntak. 

På bakgrunn av en klasses pedagogiske, praktiske og/eller sosiale behov, vedtar skolens styre antall elever pr. klasse. 

Når det ikke er ledig plass i klassen, kan barnet settes på venteliste for skoleåret det er søkt til. 

Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert til skolen. 

Foresatte som har takket ja til skoletilbud i 1. klasse, inviteres til å delta på skolens informasjonsmøte og samtale. Ved inntak 2-10. klasse, vil informasjon gis i form av samtaler med foresatte/eleven og eventuelle besøk før skolestart. 

For elever med behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme rettigheter som i den offentlige skolen. PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) i barnets hjemkommune står som sakkyndig rådgiver. Timer til spesialpedagogisk undervisning blir tildelt av barnets hjemkommune.

Prioritering

Er det flere søkere enn det er plasser, bestemmes inntaksrekkefølgen etter følgendeprioritering:

 

  • Barn som kommer fra steinerpedagogisk barnehage. Gjelder kun inntak til 1. klasse. (BH)
  • Barn som har søsken ved skolen (ES)
  • Barn som har foreldre som arbeider ved skolen, ved Tryllefløyten barnehage eller ved andre steinerpedagogiske virksomheter (FA)
  • Tidligere elever fra skolen som vil returnere (ER)
  • Elever som kommer fra annen steinerskole (AS)
  • Barn av foreldre/foresatte som selv har vært elever ved en steinerskole (FTE)

 

Ved lik prioriteringsrett tas elever inn ved hjelp av loddtrekning.

Endring av vedtak/klage

Foresatte har klagerett på vedtak som gjelder inntak av elever. En slik klage stilles til daglig leder ved skolen. Klagefristen er 3 uker. Dersom avslag opprettholdes, sendes klagen til Fylkesmannen i Hordaland som er endelig klageinstans.

Vedtatt av skolens styre pr. juni 2019

Telefon

Følg oss på sosiale medier!