Tillitsgruppen ved Rudolf Steinerskolen i Bergen

Tillitsgruppens medlemmer skoleåret 2020-21:

Foreldre: Ingrid Kvestad og Elida Måkestad.

Lærere: Ingunn Haakensen og Hans Eirik Tyssen.

Kontakt tillitsgruppen via e-post: bergen.tillitsgruppen@foresatt.steinerskolen.no

 

Retningslinjer for tillitsgruppen

Vedtatt i FAU 13.09.16

1. OPPGAVER

1.1 Tillitsgruppen ved Rudolf Steinerskolen i Bergen er et organ for foreldre, elever og medarbeidere ved skolen. Den skal være behjelpelig med å formidle kontakt, unngå misforståelser og hindre konflikter. Tillitsgruppen skal medvirke til at konflikter som allerede har oppstått, kan bli løst.

Tillitsgruppens leder, eller en annen av gruppens medlemmer, skal én gang hvert skoleår gi en redegjørelse for gruppens arbeid for kollegiemøtet og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Ved behov kan tillitsgruppen innkalles til FAU-møte.

Tillitsgruppen skal være oppført på Torsdagsposten*) med link til kontaktinformasjon til medlemmene på skolens nettside.

*) red.anm.: Torsdagsposten/Fredagslappen er ikke aktiv pr desember 2020

2. SAMMENSETNING

2.1 Tillitsgruppen består av 2 lærere, valgt av kollegiemøtet, og 2 foreldre, valgt av Foreldrerådets Årsmøte. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i gruppen. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Valget gjennomføres hvert år, men for å ivareta kontinuitet kan det ikke skiftes ut flere enn to medlemmer per år. Det er ingen øvre grense på hvor lenge et medlem kan sitte.

2.2 Tillitsgruppen velger selv sin leder og bestemmer lederens funksjonstid.

 

3. ARBEIDSMÅTE

3.1 En henvendelse til tillitsgruppen kan skje til et eller flere enkeltmedlemmer, eller til gruppen samlet.

3.2 Saker kan behandles av tillitsgruppen samlet, i mindre utvalg, eller av et enkeltmedlem. Saker som behandles i mindre utvalg eller av et enkeltmedlem, skal refereres til leder og drøftes i samlet møte, eventuelt i anonymisert form, jfr 4.1.

3.3 Tillitsgruppen skal ha møte minst 2 ganger i skoleåret og ellers så ofte arbeidsoppgavene krever.

3.4 For øvrig bestemmer tillitsgruppen selv sin arbeidsmåte. Behandlingen av en sak kan bl.a. skje ved:

a) samtale med og rådgivning overfor den som henvender seg til gruppen,

b) megling mellom parter i en konflikt,

c) oversendelse av saken til det av skolens øvrige organer som har myndighet til å ta avgjørelser i saken

NB: Den nasjonale ombudsordningen kan i enkelte saker være aktuelt å benytte seg av.

 

4. TAUSHETSPLIKT

4.1 Den som henvender seg til tillitsgruppen, kan be om at opplysningene i saken, derunder vedkommende sin identitet, helt eller delvis ikke skal gjøres kjent for andre enn den som mottar henvendelsen. Dersom mottakeren finner at en slik restriksjon vil hindre en forsvarlig behandling av saken, kan tillitsgruppen avslå videre behandling. Forsvarlig behandling kan nettopp bety at andre relevante parter må trekkes inn.

4.2 Uavhengig av om det er bedt om særskilt fortrolighet etter 4.1, har medlemmene i tillitsgruppen taushetsplikt med hensyn til de opplysninger som de blir gjort kjent med gjennom sitt arbeid for gruppen. Hvert enkelt medlem i gruppen undertegner en individuell taushetserklæring, som innebærer taushetsplikt i ubegrenset tid, dvs. også etter at medlemmet har sluttet i sitt verv.

 

5. DOKUMENTASJON

5.1 Taushetsbelagte dokumenter bør arkiveres i et låsbart skap i Daglig Leder sitt kontor på skolen.

5.2 Ikke taushetsbelagt dokumentasjon som møtereferater og årsmelding oppbevares hos tillittsgruppen sin leder.

5.3 Dokumenter makuleres etter 5 år.

 

6. ENDRING

6.1 Endring av disse retningslinjene skal godkjennes i skoleledelsens stab og i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

 

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Search