Skolebidrag

1. Bidragssatser.

• Satser for foreldrebetaling fastsettes av skolens styre, sist endret med styrevedtak pr. januar 2023. 
• Økning i sats skal meldes til foresatte innen 3 måneder før økning blir gjeldende, senest medio mai.
• En økning kan ikke skje i løpet av et skoleår, men skal først være gjeldende fra oppstart skoleåret 
etter vedtatt økning.

Sats for vgt skoleåret 2023-2024 er 1700,- i 10 måneder. Totalt 17000,-. 

Alle betalinger er månedlige, men med mulighet for dem som ønsker å betale inn for hele året under 
ett.


2. Redusert bidrag. 

Ved behov kan det søkes om redusert betaling etter egne nedre satser, beregnet ut fra samlet brutto 
inntekt.
Vi gjør oppmerksom på at det kun kan søkes reduksjon i sats for første/eldste barn. En eventuell 
innvilget reduksjon påvirker 
ikke sats for søsken. MERK: Når det søkes om redusert sats for foreldrebetaling er det krav om 
innsendt dokumentasjon på inntekt, i form av kopi av siste mottatte ligningsattest. En eventuelt 
innvilget redusert sats gjelder for ett år om gangen, det skal søkes på nytt for hvert skoleår/ved 
endring i økonomisk situasjon. Behandling av søknad om redusert sats, foretas kun 
der nødvendig dokumentasjon er innlevert innen frist. Utestår påkrevd dokumentasjon blir man 
fakturert etter satskode 1 for eldste elev fra skolestart i august og frem til etterspurt dokumentasjon 
foreligger. Man får ikke ettergitt eventuell differanse ved sent innlevert dokumentasjon. Søknad om 
redusert sats skal sendes skriftlig til skolen, se punkt 6 lenger nede.


3. Utestående betaling.

Ved ubetalt faktura sendes det automatisk et inkassovarsel. Ignoreres dette varselet sendes saken 
direkte til inkasso ved Argus Kreditt. Betaler plikter selv å underrette skolen om eventuelle 
betalingsvansker, feil fakturering etc. som gjør at en slik prosess må stoppes. Dette må skje i forkant 
av et evt. inkassokrav, skolen griper ikke inn i saker som har gått til inkasso! 


4. Andre utgifter. 

Materialutgifter og de fleste obligatoriske turer, fløyter, eurytmisko etc. er innbakt i betalingssatsene. 
Skolen dekker 3000,- for klassetur i vg3, utover dette må klassen tjene inn penger til klassekassen.
Det må videre betales for enkelte ordlister, kalkulator samt at foresatte selv holder elevene med 
skrive- og tegneutstyr til den ordinære undervisningen.


5. Økonomisk kontrakt.

Skjema 1.3. Avtale om betaling av skoleplass gjelder som økonomisk kontrakt med skolen.
Alle betalingsopplysninger behandles konfidensielt ved skolen.


6. Utfylling og innlevering av betalingsavtale.

Alternativ 1: Lever direkte til skolekontoret.
Alternativ 2: Send med brevpost til: Rudolf Steinerskolen i Bergen, Postboks 4 - Slettebakken, 5899 
Bergen
Alternativ 3: Lever i postkasse utenfor skolekontoret (svart postkasse merket «Post til skolen»)
Alternativ 4: Sendes pr. e-post til bergen.foreldrebetaling@steinerskolen.no – VIKTIG MED GOD 
LESBARHET. HELST PDF.

MERK: Av hensyn til ditt personvern frarådes det innsending av sensitive opplysninger pr. e-post.
Alle: Merk konvolutten med «Skolebidrag».


7. Oppsigelse av skoleplass.

• Oppsigelsesfrist for skoleplass er en - 1 – måned og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 
• Oppsigelse skal være skriftlig, datert, signert, og den skal inneholde dato for skolebytte samt 
opplysninger om ny skole. 
• Oppsigelse skal leveres til skolekontoret, enten direkte, pr. brev eller e-post til 
bergen@steinerskolen.no.
Alle henvendelser om foreldrebetaling rettes til skolens økonomiansvarlige pr e-post: bergen.foreldrebetaling@steinerskolen.no

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!