Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Handlingsplan

Handlingsplan

1. Om handlingsplanen

Skolens handlingsplan for rusforebygging omfatter misbruk av legale og illegale stoffer som alkohol, tabletter, dopingmidler og ulike narkotiske stoffer. Arbeidet på dette området skal ha et klart forebyggende siktemål, men også søke å hjelpe ungdom som på en eller annen måte har et rusproblem. Når et rusmisbruk bekreftes, er skolens overordnede oppgave å bidra til at eleven får nødvendig hjelp.

For elevene vil enhver befatning med ulovlige rusmidler være i strid med norsk lovgivning og dermed også i strid med de verdier skolen skal formidle. Rusmidler, enten det dreier seg om bruk eller salg, har ingen plass i skolens hverdag, og skolereglementet gir klare føringer i forhold til dette.

Det er ofte den enkelte lærer som først reagerer med bekymring. Det er viktig at man reagerer tidlig på tegnene, likeledes at man er oppmerksom på psykososiale forhold som kan gå forut for et rusmisbruk.

Ved skolestart skal alle elever og ansatte gjøres godt kjent med innholdet i skolens handlingsplan mot rus.

Målsetninger

Målsetningen med denne handlingsplanen er: 

1.      At Rudolf Steinerskolen i Bergen er en rusfri skole

2.      At oppbevaring eller bruk av rusmidler er ikke tillatt

3.      At skolen skal tilby hjelp til elever dersom de har rusproblemer

4.      At skolen skal arbeide for å forebygge utvikling av rusmiddelbruk.

5.      At elevene skal styrke sine holdninger mot rusmisbruk gjennom forebyggende tiltak.


Forebyggende tiltak

Hovedmålet for skolens arbeid med rusproblematikk er å forebygge utbredelse og styrke elevens sosiale kompetanse slik at eleven alene og sammen med andre jevnaldrende klarer å si nei til å ruse seg. Det holdningsskapende arbeidet skal ivaretas både i skolehverdagen, men også gjennom spesielle arrangementer eller temadager i løpet av skoleåret. Det er viktig å ha en god dialog og samarbeid med foresatte. Skolens handlingsplan mot rus skal være et tema på foreldremøte.  Helsesykepleierne tar opp temaet rus med den enkelte elev på helsesamtale i 8 klasse.

Både ansatte og elever har et ansvar for å si ifra ved mistanke om at elever ved skolen er involvert i bruk, besittelse, kjøp og salg av rusmidler. Det er viktig å oppmuntre til å bry seg om hverandre og tørre å si ifra dersom man er bekymret for noe.  

Forebyggende tiltak i klasser/for enkeltelever:

 • Elevsamtaler
 • Fraværsoppfølging
 • Gjennomgang av rusplan ved skolestart med elevråd, foreldre og lærere
 • Godt skole – hjem samarbeid (samtykkeskjema vedr. elever over 18 år)
 • Rus som eget tema på foreldremøte

Forebyggende tiltak i skolemiljøet:

 • Særskilt fokus på rus i forbindelse med russefeiring
 • Tett samarbeid mellom elevråd og skolens støtteapparat
 • Trivselstiltak og miljøtiltak planlagt i årshjulet
 • Kurs og foredrag med psykisk helse f.eks verdensdagen for psykisk helse
 • Tverrfaglig team ungdomstrinnet eller Videregående ressursteam
 • Miljøterapeut
 • Samarbeidsavtale med Politi distrikt Søpr. Informasjonsmøte en gang i året
 • Skolehelsetjenesten

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Skjæringspunktet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt kan ofte være vanskelig. Er man i tvil om taushetsplikt og opplysningsplikt, bør man søke råd hos skoleledelsen, helse og/eller ressursteam VGT. Ofte er rusrelaterte saker sammensatte og komplekse, og man bør derfor ikke være alene om å håndtere dette. Saker som omhandler rus, skal alltid videreformidles til skolens ledelse.

Opplysningsplikten vil ofte gå foran taushetsplikten i slike saker, og man må derfor aldri love elever taushet. Offentlig ansatte har ifølge Norsk lov et særskilt ansvar for å melde ifra om alvorlig bekymring knyttet til barn og unge. Opplysningsplikten inntrer i de mest alvorlige tilfellene og innebærer et unntak fra den lovbestemte taushetsplikten. Opplæringsloven § 15-3 andre ledd omfatter både en opplysningsplikt på eget initiativ (meldeplikten) og en plikt til å gi opplysninger etter pålegg fra barnevernstjenesten eller fylkesnemnda.

Skolepersonalet har både en oppmerksomhetsplikt og en opplysningsplikt. Oppmerksomhetsplikten fremgår av opplæringsloven § 15-3 første ledd, og opplysningsplikten fremgår av andre ledd av bestemmelsen. Dersom eleven er under 18 år skal alltid foresatte informeres om bekymringen, dersom det ikke er særskilte forhold som tilsier at det vil medføre økt skade/fare for eleven. Ved innhenting av samtykke kan foreldrene kontaktes dersom eleven er over 18 år.

2. Tegn og symptomer på misbruk av rusmidler 

Små ting som kan vekke mistanke om at noe er galt, behøver ikke å bety annet enn at ungdommen er i ferd med å løsrive seg fra foreldrene. Samtidig er det viktig å se helheten og sammensetningene av tegn og symptomene. Det kan være vanskelig å oppdage at en elev har et problem i forhold til rus. Det er viktig at du som klasselærer og/eller faglærer tar bekymringen på alvor og videreformidler dette.

Det kan være grunn til bekymring når:

 • Eleven viser endring i oppførsel og vaner
 • Kroppslige endringer – f.eks; vekttap, dårlig allmenntilstand, uforklarlige trøtthetssymptomer, dårlig hygiene, slurvete/skitten påkledning o.l.
 • Eleven har stort fravær. Er det noe mønster i fraværet?
 • Forholder seg ikke til avtale
 • Eleven kommer for sent til timene eller går ofte på toalettet i timene
 • Eleven viser tydelige «fall» i skoleprestasjoner.
 • Eleven viser humørsvingninger (sløv, frustrert, aggressiv, latterkick)
 • Eleven har endret seg i forhold til struktur, hukommelse eller konsentrasjon
 • Det kommer signaler fra medelever om at de er bekymret for eleven
 • Det er endring av omgangskrets og/eller eleven er sammen med elever i risikogrupper
 • Eleven uttrykker meninger/holdninger som bagatelliserer eller legaliserer bruk av rusmidler
 • Eleven har sluttet eller avbrutt utdanning tidligere


3.  Hva gjør vi?

Alternativ 1:

Eleven ber om hjelp med sitt rusproblem

Den som mottar henvendelsen fra eleven tar dette videre til miljøterapeut, sosialfaglig rådgiver eller helsesykepleier. Samtidig må skolens ledelse informeres.

Den ansvarlige for saken koordinerer den videre oppfølgningen av eleven. Dersom eleven er under 18 år skal også elevenes foresatte informeres og kan delta på møtene/samtalene.

Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven

 • Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler
 • Eleven kan oppfordres til å opprette frivillig ruskontakt i hjem kommunen
 • Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til andre hjelpetiltak
 • Eleven tilbys samtaler med rådgiver, miljøterapeut eller helsesykepleier
 • Det skrives referat av møteleder

I møtet skal følgende skje:

Alternativ 2:

Ansatt, medelev, foresatte eller andre er bekymret for eleven.

 • Ta saken opp med elevens klasselærer som videreformidler dette
 • Ta kontakt med helsesykepleier, miljøterapeut eller rådgiver dersom du er usikker og ønsker å drøfte saken.
 • Som medelev kan du ta det med en tillitsperson ved skolen


Opprettholdes bekymringen etter samtalen eller eleven har innrømmet bruk av rusmidler må saken tas videre til skolens ledelse.

 A: Eleven har innrømmet bruk av rusmidler:

Klasselærer tar opp saken med ledelsen.

Trinnsleder kaller inn til et møte hvor eleven, klasselærer, trinnsleder og miljøterapeut, rådgiver eller helsesykepleier deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta.

I møtet skal følgende skje:

 • Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven
  (evt. Hjelpe tiltak)
 • Gjennomgå skolens reglement vedr. bruk av rusmidler
 • Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til andre hjelpetiltak
 • Eleven tilbys samtaler med rådgiver, miljøterapeut eller helsesykepleier
 • Trinnleder skriver referat
 

B: Eleven benekter bruk av rusmidler – til tross for at det er brukt rusmidler:

Klasselærer tar opp saken med ledelsen.

Trinnsleder kaller inn til et møte hvor eleven, klasselærer, trinnsleder og miljøterapeut, rådgiver eller helsesykepleier deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta.

 

I møtet skal følgende skje:

 • Skolen tar opp bekymringen angående rus med eleven
 • Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven
 • Gjennomgå skolens reglement vedrørende bruk av rusmidler
 • Eleven kan oppfordres til å ta imot hjelpetiltak
 • Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til andre hjelpetiltak
 • Eleven tilbys samtaler med rådgiver, miljøterapeut eller helsesykepleier
 • Trinnsleder skriver referat
 

 Alternativ 3:

Eleven opptrer ruset på skolen

Daglig leder/trinnsleder/miljøterapeut kontaktes:

 • Eleven tas umiddelbart ut av undervisningen
 • Vurderingssamtale av eleven. En fra skolens ledelse er med.
 • Foresatte kontaktes dersom eleven er under 18 år og er ansvarlig for å hente eleven.
 • Samtale med eleven hvor eleven bortvises for resten av dagen.
 • Melding til barnevernet vurderes.
 • Vurdere om politiet skal kontaktes.
 

Første skoledag eleven er tilbake skal den i en oppfølgingssamtale med den som er ansvarlig for saken f.eks. trinnsleder. Trinnsleder kaller snarest inn til et møte. Møtet holdes senest innen 3 dager. Eleven, klasselærer, trinnsleder deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta.

I møtet skal følgende skje:

 • Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven
 • Gjennomgå skolens reglement vedrørende bruk av rusmidler.
 • Eleven kan oppfordres til å ta imot hjelpetiltak som f.eks. ruskontakt i hjemkommunen.
 • Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til andre tiltak.
 • Eleven tilbys samtaler med rådgiver, miljøterapeut eller helsesykepleier
 • Trinnsleder skriver referat
 

Alternativ 4:

Elever eller ansatte oppdager at elever bruker rusmidler på skolen eller på tur i skolens regi.

Skolens ledelse kontaktes umiddelbart.

 • Ledelsen kontakter politiet 02800
 • Eleven tas umiddelbart ut av undervisningen.
 • Samtale med eleven
 • Foresatte kontaktes dersom eleven er under 18 år
 • Videre håndtering av situasjonen her og nå avklares med politiet
 • Konsekvenser ved bruk av rusmidler på skolen og/eller på tur i skolens regi er bortvisning/hjemsending
 • Melding til barnevern vurderes
 • Elev kontakter tillitsperson ved skolen. Det er viktig å ivareta elevens anonymitet.
 

Første skoledag eleven er tilbake skal den i en oppfølgingssamtale med den som er ansvarlig for saken, f.eks. trinnsleder. Trinnsleder kaller snarest inn til et møte. Møtet holdes senest innen 3 dager. Eleven, klasselærer, trinnsleder deltar på møtet. Dersom eleven er under 18 år, skal også elevens foresatte delta.

I møtet skal følgende skje:

 • Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven
 • Gjennomgå skolens reglement vedrørende bruk av rusmidler
 • Eleven kan oppfordres til å ta imot hjelpetiltak
 • Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til andre tiltak
 • Eleven tilbys samtaler med rådgiver, miljøterapeut eller helsesykepleier
 • Trinnsleder skriver referat
 

Alternativ 5:

Elever eller ansatte oppdager eller mistenker omsetning og oppbevaring av rusmidler på skolen eller på tur i skolens regi.

 • Skolens ledelse kontaktes umiddelbart
 • Ledelsen kontakter politiet 02800
 • Videre håndtering av situasjonen her og nå avklares med politiet.
 • Foresatte kontaktes dersom eleven er under 18 år
 • Mulige konsekvenser ved bruk, salg eller oppbevaring kan være bortvisning fra skolen eller hjemsending fra tur.
 • Melding til barnevern vurderes
 • Elev kontakter tillitsperson ved skolen. Det er viktig å ivareta elevens anonymitet.
 

Eleven skal ha en oppfølgingssamtale første skoledag etter utvisningen med den som er ansvarlig for saken. Trinnsleder kaller snarest inn til et møte. Møtet holdes senest innen 3 dager. Eleven, klasselærer, trinnsleder deltar. Dersom eleven er under 18 år skal også elevens foresatte delta. Forebyggende enhet fra politiet kan inviteres til å delta i møte.

I møtet skal følgende skje:

 • Gjennomgå situasjonen og planlegge videre oppfølging av eleven
 • Gjennomgå skolens reglement vedrørende bruk av rusmidler
 • Eleven kan oppfordres til å ta imot hjelpetiltak
 • Vurdere elevens hjelpebehov og om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet og/eller om det er behov for henvisning til andre tiltak
 • Eleven tilbys samtaler med rådgiver, miljøterapeut eller helsesykepleier
 • Trinnsleder skriver referat.

 

 

4. kontaktpersoner og ressurser

På skolen:

 • Daglig leder
 • Trinnledere
 • Spesialpedagogisk leder (koordinator for tverrfaglig ungdomsteam)
 • Rådgiver (koordinator for ressursteam VG)
 • Miljøterapeut
 • Helsesykepleiere (grunnskolen og VGT) 
 

Utenfor skolen:

 • Helsestasjon for ungdom (FANA) 55561348
 • Politiet: 02800
 • Barnevernstjenesten i Bergenhus 55568660
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i bydelen
 • Distriktspsykiatrien (DPS)
 • Legevakt: Sentralbord Bergen legevakt 55568700
 • Fastlege
 

Hjelpetelefoner:

 • Rustelefonen 08588
 • Dopingtelefonen: 800 50 200
 

Nyttige nettsider:


Støttemateriell og veiledere:

Veileder: 

Fra bekymring til handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet.

Ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko, unnlater ofte å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen settes det fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan man lettere kan gå fra bekymring til handling.

Veilederen er utviklet i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Se: https://www.udir.no/globalassets/upload/brosjyrer/5/fra-bekymring-til-handling_enk.pdf

Veileder

Taushetsplikten og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom– familier

Veilederen gir kommunens ansatte innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har, innenfor dagens lovverk og knyttet til taushetsplikten. Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid?

Se https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/forskning-og-utvikling/verktoy/taushetsplikt-arbeid-barn-og-unge.pdf

Støttemateriell: 

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter

Materiellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Det pekes også på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid, som godt læringsmiljø, lokale forebyggingsplaner, foreldremøter på skolen og samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere.

Se: http://skole.forebygging.no/Stottemateriell-Rusforebyggende-arbeid-i-skolen---forslag-til-laringsaktiviteter/Forslag-til-laringsaktiviteter/

 

Bergen, mars 2020

 
LUKK

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!